کلاس‌های آکادمی سلامت بانوان ( روزهای زوج )

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس (۹۰ دقیقه)
فیتنس + اسپینینگ + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۸:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۱۴:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰
۱۵:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۱۶:۰۰
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
پیلاتس + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰
۱۲:۰۰
بادی پامپ + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰
TRX + بدنسازی تخصصی زوج ۱۵:۳۰
۱۷:۰۰
ایرودنس + ایروبیک + بدنسازی تخصصی زوج ۱۶:۰۰
فیتنس + سی ایکس + بدنسازی تخصصی زوج ۱۰:۳۰

کلاس‌های آکادمی سلامت بانوان ( روزهای فرد )

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس (۹۰ دقیقه)
فیتنس + اسپینینگ + بدنسازی تخصصی فرد ۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۵:۳۰
۱۷:۰۰
فیتنس اصلاحی + بدنسازی تخصصی فرد ۱۷:۰۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۱۲:۰۰
۱۰:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۱۶:۰۰
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۱۵:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
پیلاتس اصلاحی + بدنسازی تخصصی فرد ۱۵:۳۰
یوگا + بدنسازی تخصصی فرد ۱۲:۳۰
فیتنس + سی ایکس + بدنسازی تخصصی فرد ۱۰:۳۰
TRX + بدنسازی تخصصی فرد ۰۹:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰

کلاس‌های شنا آقایان استخر سرپوشیده

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
مقدماتی ۱ زوج ۰۶:۰۰
۱۳:۳۰
۲۲:۳۰
مقدماتی ۱ فرد ۲۱:۰۰
مقدماتی ۲ زوج ۰۶:۰۰
۱۳:۳۰
۲۲:۳۰
مقدماتی ۲ فرد ۲۱:۰۰
تکمیلی ۱ زوج ۰۶:۰۰
۱۳:۳۰
۲۲:۳۰
تکمیلی ۱ فرد ۲۱:۰۰
تکمیلی ۲ زوج ۰۶:۰۰
۱۳:۳۰
۲۲:۳۰
تکمیلی ۲ فرد ۲۱:۰۰
اصلاح تکنیک زوج ۰۶:۰۰
۲۱:۰۰
اصلاح تکنیک فرد ۱۳:۳۰
آماده سازی ناجی ۱ و ۲ زوج ۰۶:۰۰
۲۱:۰۰
آماده سازی ناجی ۱ و ۲ فرد ۱۳:۳۰

کلاس‌های شنا بانوان استخر سرپوشیده

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
مقدماتی ۱ زوج ۰۷:۳۰
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰
۱۹:۳۰
مقدماتی ۱ فرد ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۲۱:۰۰
مقدماتی ۲ زوج ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۱۹:۳۰
مقدماتی ۲ فرد ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۲۱:۰۰
تکمیلی ۱ زوج ۰۷:۳۰
تکمیلی ۱ فرد ۰۷:۳۰
۲۱:۰۰
تکمیلی ۲ زوج ۰۷:۳۰
۲۱:۰۰
تکمیلی ۲ فرد ۰۹:۰۰
اصلاح تکنیک زوج ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۲۱:۰۰
اصلاح تکنیک فرد ۱۹:۳۰
آماده سازی ناجی زوج ۰۷:۳۰
۹:۰۰
۲۱:۰۰
آماده سازی ناجی فرد ۱۳:۳۰
۱۵:۰۰
۱۹:۳۰

کلاس‌های مدرسه شنا پسران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
رده سنی سطح روزهای کلاس ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
زیر ۱۰ سال گروه مقدماتی - C - D زوج
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
۱۳:۳۰
۱۵:۰۰
زیر ۱۰ سال گروه مقدماتی - C - D فرد
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۳۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D زوج
۰۸:۰۰
۱۲:۰۰
۱۶:۳۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D فرد
۰۸:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰
۱۵:۰۰
۱۸:۰۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه پیشرفته - A - B زوج
۱۸:۰۰
زیر ۱۸ سال مدرسه نجات غریق فرد
۱۹:۳۰
زیر ۱۸ سال مدرسه واترپلو یک شنبه- سه شنبه ۱۹:۳۰

کلاس‌های مدرسه شنا دختران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
رده سنی سطح روزهای کلاس ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
زیر ۱۰ سال گروه مقدماتی - C - D فرد
۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰
۱۵:۰۰
زیر ۱۰ سال گروه مقدماتی - C - D زوج
۰۷:۳۰
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰
۱۵:۰۰
۱۶:۳۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D فرد
۱۵:۳۰
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D زوج
۱۰:۳۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D فرد ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه پیشرفته - A - B زوج
۱۸:۰۰
زیر ۱۸ سال مدرسه نجات غریق فرد
۱۸:۰۰
زیر ۱۶ سال سینکرونایز پیشرفته زوج ۱۵:۰۰
زیر ۱۶ سال سینکرونایز مقدماتی زوج ۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
زیر ۱۶ سال سینکرونایز مقدماتی فرد ۱۶:۳۰

کلاس‌های آکادمی کودک و نوجوان پسران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
والیبال پایه + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
والیبال پیشرفته + بدنسازی تخصصی زوج ۱۵:۳۰
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
بسکتبال پایه + بدنسازی تخصصی زوج
۱۰:۳۰
۱۵:۰۰
۱۸:۰۰
بسکتبال پیشرفته + بدنسازی تخصصی زوج
۰۹:۰۰
۱۶:۳۰
۱۹:۳۰
فوتسال پایه + بدنسازی تخصصی زوج
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۶:۳۰
۱۹:۳۰
فوتسال پیشرفته + بدنسازی تخصصی زوج
۱۵:۰۰
۱۸:۰۰
ژیمناستیک پایه + بدنسازی تخصصی زوج
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۵:۰۰
ژیمناستیک پیشرفته + بدنسازی تخصصی زوج
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
هنرهای رزمی + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
تناسب اندام + بدنسازی تخصصی زوج ۱۰:۳۰
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
۱۸:۰۰

کلاس‌های آکادمی کودک و نوجوان دختران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
والیبال زیر ۱۶ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۵:۰۰
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
والیبال پیشرفته زیر ۱۶ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۹:۳۰
بسکتبال زیر ۱۶ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۵:۰۰
۱۸:۰۰
بسکتبال پیشرفته زیر ۱۶ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۶:۳۰
ژیمناستیک پایه + بدنسازی تخصصی فرد
۱۰:۳۰
۱۸:۰۰
ژیمناستیک + فیتنس + بدنسازی تخصصی فرد
۰۹:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۳۰
ژیمناستیک پشرفته + بدنسازی تخصصی فرد
۱۹:۳۰
تکواندو + بدنسازی تخصصی فرد
۱۸:۰۰
کیک بوکسینگ + بدنسازی تخصصی فرد
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰
کونگ فو + بدنسازی تخصصی فرد ۰۹:۰۰
۱۵:۰۰
دفاع شخصی پیشرفته + بدنسازی تخصصی فرد
۱۹:۳۰
تناسب اندام (حرکات اصلاحی) + بدنسازی تخصصی فرد
۱۶:۳۰
صخره نوردی + بدنسازی تخصصی فرد
۱۸:۰۰
بدمینتون + بدنسازی تخصصی فرد
۱۵:۰۰
درباره ما
پرسش‌های متداول
تعرفه های ورودی
شرایط استفاده
برنامه فعالیت
Instagram
Telegram
آئین نامه انضباطی
تور مجازی
چارت سازمانی
خدمات مجموعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کپی رایت © تمامی حقوق برای شرکت ارمغان آستارائی ( مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان ) محفوظ است. حریم خصوصی |  قوانین و مقررات |  ثبت شکایات